Website over de Onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam n.a.v. de aanhoudende pogingen van de exploitanten van dat museum om de onderdoorgang - een belangrijke verkeersader voor voetgangers en fietsers én een openbaar monument - voor eigen gebruik te annexeren en te exploiteren.

Zie ook

Nieuws

Onderdoorgang gered!

passage-open.jpg6 juli 2012
Gisteravond heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten dat in de onderdoorgang de toestand van vóór de afsluiting in 2004 terugkeert: een vrije doorgang voor fietsers en voetgangers. Alleen VVD en D66 waren tegen (net zoals hun fracties in stadsdeel Zuid). Het ziet er naar uit dat de onderdoorgang begin 2013, tijdens of vlak na de officiële ingebruikname van de nieuwe entrée van het museum, weer wordt opengesteld.

Wethouder Wiebes heeft toegezegd de verkeersveiligheid rond het museum goed in de gaten te (laten) houden. Het is te hopen dat de wethouder er daarbij ook op toeziet dat eventuele problemen die zich voordoen niet blijken te zijn geïnduceerd door handelingen (of het nalaten daarvan) van het Rijksmuseum of stadsdeel Zuid, die er dan nog steeds belang bij kunnen hebben om de onderdoorgang alsnog tot voetgangersgebied te transformeren. Daarbij valt te denken aan het niet instellen en/of handhaven van een snorsfietsverbod, het niet treffen van maatregelen om conflicten tussen voetgangers en fietsers bij drukte te voorkomen, etc.

Overigens zal - zoals het er nu uitziet - na 2014 stadsdeel Zuid effectief zijn opgeheven en daarmee valt te verwachten dat die partij in het nu tot een eind gebrachte conflict geen rol meer zal kunnen spelen in de ongetwijfeld doorgaande strijd om de openbare ruimte onder het poortgebouw van het Rijksmuseum.

Meer informatie op de website van de Fietsersbond

Door de passage fietsen is het allerveiligst

23 juni 2012
Zorgvuldig onderzoek van de Fietsersbond en comité Red de Onderdoorgang wijst uit dat door de passage fietsen zo’n 15% veiliger is dan omrijden over een 2‐richtingen fietspad. Dat geldt ook als dat fietspad optimaal zou zijn ingericht, zodat de kans op onderlinge conflicten zijn geminimaliseerd.
Lees het onderzoeksrapport.

Meerderheid Raad voor openhouden onderdoorgang

12 juni 2012
Volgens diverse nieuwsbronnen is een meerderheid van de gemeenteraad voor het openhouden van de onderdoorgang voor fietsers. Zie hier.

B&W Amsterdam kiest voor veiligheid

7 juni 2012
Het College van B&W van Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin het zegt geen aanleiding te zien de passage van het Rijksmuseum voor fietsers af te sluiten. Het verzoek dat stadsdeel Zuid vorige week deed, zou daarmee geweigerd worden. Daarmee zou de onderdoorgang voor fietsers openblijven en de fietsroute volgens plan worden aangelegd.

Wij zijn natuurlijk erg blij met dit standpunt van B&W. Maar nu moet de gemeenteraad er nog mee instemmen. Of de gemeenteraad hiermee instemt is niet duidelijk: met name VVD, D66 en een verdeelde PvdA kunnen nog een spaak in het wiel steken. Op 5 juli a.s. wordt de brief in een commissievergadering besproken.

De onderdoorgang als voetgangersgebied

Stadsdeel Zuid maakt er een potje van

2 juni 2012
Het DB van stadsdeel Zuid heeft een brief aan het College gestuurd met het verzoek het hoofdnet fiets uit de onderdoorgang te verwijderen.

Merkwaardigerwijs gaat die brief geheel voorbij aan het feit dat het DTV rapport waarop men zich baseert tot verkeerde conclusies was gekomen (door het stadsdeel toegegeven) en dat als men de fouten erin corrigeert de conclusie moet zijn dat fietsen door de onderdoorgang het veiligst is.

Lees hier en hier meer over de reactie van het Comité en de Fietsersbond.

Stadsdeel Zuid maakt verkeerde keuze

7 mei 2012
De keuze van het bestuur van Zuid om fietsers te weren uit de onderdoorgang blijkt gebaseerd op een rapport vol fouten. Onderzoek van de Fietsersbond maakt duidelijk dat zonder fouten dat rapport had moeten concluderen dat fietsen door de onderdoorgang niet onveilig is, maar juist veiliger.
En niet zo'n beetje, maar 25% veiliger.
En niet alleen voor fietsers, maar ook voor de bezoekers en overige voetgangers in de onderdoorgang en rond het Rijksmuseum.
En dat het met eenvoudige maatregelen nog veiliger kan.

Comité Red de Ondergang doet (met de Fietsersbond) een beroep op het College van Bestuur van Amsterdam om stadsdeel Zuid tot de orde te roepen en gewoon het goedgekeurde en veilige verkeersontwerp uit te voeren.

Help ons de Museumpassage openhouden!

3 mei 2012
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid is alsnog bezweken onder het gedram van museumdirecteur Wim Pijbes. Sinds vorige week geeft het namelijk de voorkeur aan een fietsvrije passage. Uit recent onderzoek zou blijken dat een passage zonder fietsers een fractie veiliger is. Wij hebben de rapportage gelezen en komen tot een heel andere conclusie. De onderdoorgang kan beter open blijven! (Binnenkort verschijnt hier ons contrarapport.)

Het Ontwerp Openbare Ruimte Rijksmuseum komt dinsdagavond 15 mei in de Commissie Leefomgeving van stadsdeel Zuid. Wees erbij. Wil je inspreken? Meld je dan aan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via deze link.

Het gaat om de vergadering van de Commissie Leefomgeving
Agenda, punt 6
Datum: dinsdag 15 mei 2012
Tijd: 20:00 - 23.00 uur


Bestuur Zuid wil fietsers toch uit de onderdoorgang

27 april 2012
Het bestuur van stadsdeel Zuid heeft er voor gekozen van de onderdoorgang een voetgangersgebied te maken (zoals op de foto al verbeeeld door de architecten Cruz en Ortiz). Deze keuze is gemaakt, zegt men, n.a.v. een verkeersveiligheidsanalyse van DTV consultants, een onderzoeksbureau uit Breda.
Marco Kreuger, de verantwoordelijke portefeuillehouder, concludeert daaruit: “Je kunt eindeloos blijven proberen om de grote stromen fietsers en voetgangers veilig door de passage te laten gaan, maar de maatregelen die daarvoor nodig zijn leiden uiteindelijk tot een voor alle partijen steeds minder optimale situatie. Uiteindelijk moet je ook de vraag durven stellen waarom je dit moet willen, zeker als er aan de fietsers een veiliger alternatief geboden kan worden om het museum heen.”

Verbaasd
Het comité Red de Onderdoorgang is verbaasd. Niet alleen door de conclusie van Kreuger (die niet strookt met die van de analyse), maar ook door de uitkomst van de analyse zelf.
Volgens die analyse lopen de voetgangers in de onderdoorgang geen noemenswaardig gevaar door fietsers die daar ook gebruik van maken, maar zijn het de fietsers zelf die gevaar lopen. En dan niet ín de onderdoorgang maar daarbuiten. Met name de fietsoversteek over de Stadhouderskade en die over de Paulus Potterstraat bij de Hobbemastraat zijn volgens DTV erg onveilig. En als fietsers door de onderdoorgang fietsen, zijn die kruispunten onveiliger dan wanneer ze om het museum heenrijden.
Daarom is fietsers weren uit de onderdoorgang volgens hun analyse 5% veiliger dan ze toestaan er doorheen te fietsen.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is dat deze uitkomst gebaseerd is op een theoretisch analysemodel waarvan DTV zelf zegt dat hij op niet gevalideerde aannames rust en tot een uitkomst met grote onzekerheden leidt. Bovendien lijkt - bij eerste beschouwing - de analyse van juist die twee kruispunten gebaseerd op ondoordachte en zelfs ronduit foutieve aannames. Nader onderzoek (de toegepaste methodiek is niet helemaal transparant) moet op dat punt duidelijkheid brengen. We houden u op de hoogte.

Ook opmerkelijk
Ook opmerkelijk is dat de coalitiepartijen in Zuid al vóór het rapport beschikbaar was, tot de conclusie gekomen zijn dat om het museum heen fietsen “aanzienlijk veiliger” is dan er onderdoor. Er moet dan wel voldaan worden aan de “harde voorwaarde” dat er om het museum, of eigenlijk door de tuin ervan, een “volwaardig tweerichtingen fietspad” wordt aangelegd.

Het comité heeft nu zijn hoop gevestigd op het verstand van het bestuur van de centrale stad dat uiteindelijk over het lot van de onderdoorgang moet beslissen.De onderdoorgang in betere tijden

Bestuur Zuid besluit: fietspad in Onderdoorgang

2 februari 2012
Het Parool bericht dat het bestuur van Zuid een Voorlopig Ontwerp voor de Openbare Ruimte rond het Rijksmuseum heeft aangenomen waarin de onderdoorgang wordt ingericht zoals in 2005 al was besloten. Het bestuur neemt later - volgens zeggen na een onderzoek naar de verkeersveiligheid - een besluit over hoe vaak de onderdoorgang zal worden afgesloten voor fietsers.

Intussen waren twee groepen bewoners een petitie gestart: één tegen en één vóór het weren van fietsers in de Onderdoorgang. De eerste petitie is gestart na een open brief aan de gemeente waarin het openhouden voor fietsers van de onderdoorgang wordt bepleit.

Stadsdeel zwicht voor anti-fietscampagne

31 augustus 2011
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft besloten dat “de fietspassage onder het Rijksmuseum niet altijd” open zal zijn voor fietsers. “Vanaf de opening van het Rijksmuseum in 2013 wil het stadsdeel onderzoeken welke tijdstippen zich het beste lenen voor opening van de doorgang voor fietsers. (…) Om dit goed te onderzoeken zal de tunnel de eerste maand na de opening van het Rijksmuseum gesloten zijn voor fietsers.”

Een van de redenen om fietsers de eerste maand te weren is dat men extreem grote hoeveelheden bezoekers verwacht. Het is een raadsel hoe het stadsdeel denkt in die periode te kunnen onderzoeken op welke momenten fietsers daarna dan wel kunnen worden toegelaten. Je kunt dan niet eens conclusies trekken over hoe het die maand geweest zou zijn mèt fietsers in de passage…

Eén lichtpuntje is de suggestie dat de passage open gaat, ook voor fietsers, nog vóórdat het museum weer opent. Misschien kan het stadsdeel dan onderzoek doen naar de veiligheid in de passage.

Meer informatie op de website van de Amsterdamse Fietsersbond.

onderdoorgang

Rijksmuseum eist onderdoorgang op

17 augustus 2011
De directeur van het Rijksmuseum wil - blijkens de Volkskrant - niet langer door een Amerikaanse journalist worden uitgelachen en eist de onderdoorgang op voor het Rijksmuseum. Wil er een kunsthal van maken. Een flauwe publiciteitsstunt?

Zie ook:

 • hier - Het Parool
 • hier - website Fietsersbond


rijksmuseum-amsterdam_rs.jpg

In beroep tegen besluit bestemmingsplan

30 juli 2011
Het comité en de Fietsersbond zijn in beroep gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt in stadsdeel Zuid.

Reden: in deze vorm staat het bestemmingsplan toe dat het Rijkmuseum een ingang in de onderdoorgang maakt waardoor die onderdoorgang niet langer bruikbaar is als openbare ruimte. En passanten te voet en fietsers er dus niet meer doorkunnen.
Dit beroep is een vervolg op een al eerder ingediend bezwaar tegen het (toen nog ontwerp-)bestemmingsplan waar het stadsdeelbestuur naar ons oordeel niet of onvoldoende op gereageerd heeft. Ook hebben we vastgesteld dat de besluitvorming rond het bestemmingsplan onzorgvuldig is verlopen. Het beroep moet voorkomen dat iets mogelijk wordt gemaakt dat niemand in feite wil.


onderdoorgang_rm_open.jpg

Bezwaar tegen bestemmingsplan

woensdag 3 november 2010
Het comité heeft een zienswijze ingediend n.a.v.p het Ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt.
De zienswijze maakt bezwaar tegen de wijzigingsbevoegdheid die aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid in de toekomst een ongecontroleerde volmacht geeft om alsnog entreetrappen in de onderdoorgang toe te staan, ook als dat ten koste gaat van de openbaarheid en de toegankelijkheid van de ruimte.

Website houdt rust

woensdag 28 juli 2010
Deze website zal voorlopig niet meer worden bijgehouden.

Alleen als daar aanleiding toe is zullen we weer via deze site van ons laten horen.

Plan Pijbes van de baan

trap-pijbes-350-txt2-rs.jpg woensdag 28 april 2010
Volgens een bericht in de Volkskrant van 27 april 2010 ziet Wim Pijbes af van zijn plan voor de onderdoorgang: het artikel in de Volkskrant.

Cuypersbordes beter dan plan Pijbes

cuypers-bordes-rsrs.jpg donderdag 12 november 2009
Rijksmuseum met Cuypersbordes veiliger, sneller, goedkoper en duurzamer

Lees meer >>

Plan Pijbes verkeerskundige ramp

woensdag 11 november 2009
Het comité heeft voorafgaand aan de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van stadsdeel Oud-Zuid de gelegenheid gekregen haar zienswijze te geven op het plan Pijbes

Lees meer >>

Oude wijn in nieuwe zakken

donderdag 5 november 2009
Het Rijksmuseum komt opnieuw met een voorstel voor een ingang met trappen in de Onderdoorgang

Lees meer >>

Website houdt rust

zondag 13 juli 2008
Deze website zal voorlopig niet meer worden bijgehouden.

Alleen als daar aanleiding toe is zullen we deze site weer bijhouden.

Voor actuele informatie rond de onderdoorgang verwijzen we u naar de website van de Fietsersbond Amsterdam.

Nieuw directeur Rijksmuseum dromer of drammer?

zaterdag 12 juli 2008
Fietsers mogen idealiter alleen 's avonds en 's nachts door de onderdoorgang.

Lees meer >>

Onderdoorgang blijft dicht!

maandag 28 april 2008
Stadsdeelbestuur besluit: onderdoorgang blijft dicht.

Lees meer >>

Bezwaar tegen gesloten houden onderdoorgang

dinsdag 26 februari 2008
Wij hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het gesloten houden van de onderdoorgang tot het Rijksmuseum weer opengaat.

Lees meer >>

Verdere vertraging heropening tot 2013

dinsdag 26 februari 2008
De noodzaak van een nieuwe aanbesteding voor de verbouwing van het rijksmuseum leidt tot een verdere vertraging van weer 2 à 3 jaar

Lees meer >>

Onderdoorgang moet eerder open!

dinsdag 20 november 2007
We hebben bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit van het bestuur van stadsdeel Oud-Zuid om de sluiting van de ondergang met nog eens tweeënhalf jaar te verlengen

Lees meer >>

Verkeersbesluit verdere afsluiting onderdoorgang

maandag 12 november 2007
Op 9 oktober 2007 heeft het stadsdeelbestuur besloten de afsluiting van de onderdoorgang te verlengen tot 1 juli 2010.

Lees meer >>

Heropening Rijks verder vertraagd

zondag 8 juli 2007
Volgens ingewijden zal de heropening van het Rijks nog langer op zich laten wachten, zeker tot 2012.

Lees meer >>

Nog meer vertraging

woensdag 31 januari 2007
Als het aan het Rijksmuseum ligt gaat de onderdoorgang pas in 2011 open.

Lees meer >>

Onderdoorgang gered, maar nog lang niet open!

maandag 22 mei 2006
De onderdoorgang is gered. Maar wanneer hij weer open gaat is onduidelijk geworden.

Lees meer >>

 
Wat anderen vinden
 • Jelle Brandt Corstius
  “Meneer Pijbes, doe het niet voor ons. Doe het voor de kunst.” (column in 2011)
 • Henk Hofland
  “Het hoort erbij, het heeft niemand ooit kwaad gedaan. Het tunneltje moet blijven!” (column in 2009)
 • Ed van Thijn
  “Natuurlijk, het is ook de kortste weg, maar mag dat alsjeblieft als je Amsterdammer bent en je het liefst fietsend door het stadse leven gaat?” (column in 2005)
 • Gijs van der Ham
  ”…een afsluiting of aanpassing van de onderdoorrit wordt beschouwd als een bezwaar voor de communicatie van de stad.” (column in 2005)
 • Afdeling communicatie van het Rijksmuseum
  “Nergens anders in de wereld is een museum waar je doorheen kan fietsen, dat wil de directie van het Rijksmuseum ook zo houden.” (2004)
© 2004-2010 Comite Red de Onderdoorgang  -  Hosting verzorgd door ENX  -  Inloggen